یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو

یازده دقیقه اثر پائولو کوئیلو کتاب «یازده دقیقه»یکی دیگر از آثار ماندگار و حتی یکی دیگر از شاهکارهای پائولو کوئلیو نویسنده توانمند برزیلی است. آنچه که در اکثر آثار کوئلیو مشاهده می‌شود و می‌توان از آن...