کوه پنجم پائولو کوئیلو

کوه پنجم پائولو کوئیلو پائولو کوئلیو در کتاب کوه پنجم از زندگی ایلیای نبی (الیاس پیامبر) نوشته است. داستانی که از کتاب مقدس اقتباس کرده است و شرح سفر روحانی و ماموریت‌های یک پیامبر است. ایلیا یکی از پ...