کلام خلاق اثر رکسانا خوشابی

کلام خلاق اثر رکسانا خوشابی توضیح کتاب: تحقیقی است بر آثار و اسرار «کلام» و قدرت و حقیقت آن. در این تحقیق به بررسی ابعاد تکوینی و فرامادی کلام پرداخته شده و معجزات و قدرت خارق‏العاده کلام بر کائنات مو...