پیشنهادهایی برای فروش پایدار

پیشنهادهایی برای فروش پایدار پیشنهاد اول: ایجاد سرنخ را به صورت سیستماتیک انجام دهید. اولین قدم برای دستیابی به یک فروش پایدار این است که به میزان کافی سرنخ تجاری در قیف فروش ایجاد کنید. بسیاری از کار...