جادوی سپاسگذاری اثر راندا برن

جادوی سپاسگذاری اثر راندا برن معرفی اجمالی کتاب جادوی سپاسگذاری اثر راندا برن کتاب معجزه شکرگزاری در واقع نحوه صحیح شکرگزاری را به مدت ۲۸ روز آموزش میدهد. در این کتاب از نکات و کلمات کلیدی برای بهتر ش...