کارما اثر ساگورو

کارما اثر ساگورو درباره کتاب سادگورو می گوید ، کارما در مورد چیز خوب یا بدی نیست که شما انجام دادید.  کارما حافظه زندگی است. کلمه کارما باعث ایجاد انواع مختلف درک در ذهن افراد می شود.  کارما به معنای ...