نامه های محرمانه اثر رابین شارما

نامه های محرمانه اثر رابین شارما  نظم و ترتیب مخوف حاکم بر فضا از بین رفت. همه جا پر از اسکلت‌هایی بود که کف زمین اطرافمان پخش شده و مثل آبشاری از دیوارها پایین آمده بودند. نور چراغ‌قوه روی غبار شناور...