ضمیر ناخودآگاه اثر زیگموند فروید

ضمیر ناخودآگاه اثر زیگموند فروید  از روانکاوی آموخته‏ایم که ماهیت فرایند سرکوب در پایان دادن و محو کردن ایده یا فکری، که امری غریزی را نشان می‏دهد نهفته نیست، بلکه ماهیت این فرایند پیشگیری از آگاهانه ...