راه تحول اثر شاکتی گواین

راه تحول اثر شاکتی گواین ظاهرا در تاریخ اخیر اکثریت افراد عمدتا بر راه جهان مادی متمرکز شده و مهارت های لازم برای وجود جسمانی خود را پرورش داده اند. حال آنکه همواره اندک شماری، افرادی چون راهبان و کشی...