اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره قبل از بررسی اصول مذاکره به مفهوم مذاکره می پردازیم تا به مفهومی شفاف از آن دسترسی پیدا کنیم مذاکره چیست؟ گفتگویی میان دو یا چند فرد یا گروه است که با هدف دستیابی به یک درک مشترک، ر...