نور نجات بخش اثر دانیون برینکلی

نور نجات بخش اثر دانیون برینکلی درباره کتاب: کتاب نور نجاتبخش، شرح سرگذشت مردی است که دو بار تجربه ی مرگ را از سر می گذراند و در این کتاب با دقت و تفصیلی شگفت آور، آنچه را در دنیای دیگر دیده است شرح م...