موضوع پول نیست اثر باب پراکتور

موضوع پول نیست اثر باب پراکتور این کتاب، به همه‌ی کسانی که شوق یادگیری دارند نشان می‌دهد که چگونه می‌توانند تمامی جنبه‌های زندگی خود را تغییر دهند. آن‌ها را به‌ کار گرفته و از فوایدی که نویسنده‌ وعده‌...