سکوت سخن میگوید اثر اکهارت تله

سکوت سخن میگوید اثر اکهارت تله “اکلارت تول” در کتاب “سکون صحبت میکند” عناصر اساسی آموزش خود را شرح میدهد و نیازها وضرورت های جامعه مدرن را با ترسیم تمام پارامترهای سنتی برطرف می کند. هسته اصلی کتاب هم...