صدای خاموش اثر کامران گنجی

صدای خاموش اثر کامران گنجی یکی از مشکلاتی که افراد خجول و کمرو با آن رو به رو هستند، زمانی است که در جمعی (خصوصاً جمع افراد غریبه) قرار می گیرند و احساس می کنند که حرفی برای گفتن ندارند و با سکوت طولا...