چگونه با مشتری تماس برقرار کنیم؟

چگونه با مشتری تماس برقرار کنیم؟ برقراری ارتباط بر مبنای یک قاعده و تکنیک خاصی نیست چرا که افراد با هم متفاوت هستند و تکنیک های فروش برای همه افراد کاربرد ندارد لذا بایستی متدهای برقراری ارتباط را روی...