چگونه نگرش مثبت داشته باشیم

چگونه نگرش مثبت داشته باشیم درست مانند یک طراح داخلی که وضعیت داخلی ساختمان را طراحی و سازماندهی می‌کند نگرش شما نیز عملکردی مشابه دارد و به طراحی و سازماندهی ذهن‌تان می‌پردازد و آن را منعطف می‌کند. ا...

روز خوب رابايد ساخت

روز خوب رابايد ساخت روز خوب رابايد ساخت روز خوب كه در نميزنه بياد داخل! روز خوب كه ازجعبه شانس درنمياد! روز خوب كه يكي از روزهاي هفته نيست درمسلسل ناگزير تقويم طلوع كند! روز خوب كه سر برج نيست خود بخو...

دانلود
دانلود
بالا