۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام پنجم

۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام پنجم •گام پنجم ‌‌‌صبر نکنید تا همه چیز تیره و ناامید کننده یا شیرین و کامل به نظر برسد! هرچه سریعتر “شروع” کنید. ❌نکته به اینکه اگر کسب و کارتان را شروع کنید چه می‌شود یا ...