روح ربانی اثر مسعود ریاعی

روح ربانی اثر مسعود ریاعی «روح الهی» که در ذات، همان «روح ربوبی» از «عالم امر» است و عالم امر، عالم آگاهی و شعور و حیات بخشی است و ارادة رب العالمین از عالم امر به «عالم خلق» افاضه می‌شود. عالم امر، ع...