بیندیشید و ثروتمند شوید

بیندیشید و ثروتمند شوید خلاصه ای از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید 1. فکر بسیار قدرتمند است ناپلئون هیل معتقد است فکر بیش از هر چیز دیگر از جمله پول، تحصیلات یا دانش در موفقیت انسان ها نقش دارد اگرچه فک...