افسردی چرا اثر دیوید د بورنز

افسردی چرا اثر دیوید د بورنز   افسردگی چرا؟ کتابی است پیرامون شناخت درمانی. این کتاب جنجالی اصول شناخت درمانی را بیان می‌کند. روانپزشکی مجرب به زبانی ساده برای کنترل تحریفات فکری که منجر به افسرده‌بود...