تصویر سازی ذهنی اثر مارتین راسمن

تصویر سازی ذهنی اثر مارتین راسمن سال‌هاست تحقیقات زیادی در ارتباط با تصویرسازی‌های ذهنی و نقش آن در سلامتی، بیماری و درمان یا مرگ انسان‌ها انجام شده است و تحقیقات زیادی اثبات کرده‌اند عوامل روانشناختی...