تعریف ارتباطات-ارتباط با مشتری

تعریف ارتباطات-ارتباط با مشتری   حتما شما هم با کسانی مواجه شده‌اید که رفتارهای دوگانه از خود بروز می‌دهند. کسانی که به شما اعتماد نمی‌کنند ولی انتظار دارند شما به آنها اعتماد کنید و در صورتی که به گو...