ایکیگای هکتور گارسیا و فرانچسک میرالس

ایکیگای هکتور گارسیا و فرانچسک میرالس ایکیگای هکتور گارسیا و فرانچسک میرالس ایکیگای یک مفهوم ژاپنی به معنای شادی همیشه مشغول بودن است که شباهت بسیار زیادی با لوگوتراپی به عنوان یکی از گرایش‌های روان‌ش...