ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری

ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری    ایجاد رابطه بلند مدت با مشتری نیازمند دو عامل مهم، یعنی اعتماد و تعهد است. در این قسمت می‌خواهیم به بررسی این دو عامل بپردازیم.   در هر رابطه، یکی از طرفین ممکن است به ...