عشق به بازاریابی

عشق به بازاریابی هر روز و هر ساعت و هر ثانیه که بیشتر می گذرد، بیشتر به این باور می رسم که عشق و علاقه به کاری که می کنم از هر مورد دیگری مهم تر است برای موفقیت. وقعاً می گویم و دوست دارم که شما هم ای...