حرکات جادویی اثر کارلوس کاستاندا

حرکات جادویی اثر کارلوس کاستاندا کاستاندا حرکات جسمی ای را معرفی و همگانی می کند کـه ساحران کهن تولتــک برای افزایش آگاهی و انرژی بکار می بردند. (تـا قبل از این تنها تحت شرایطی مخفیانه فقط نزد کارآموز...