ثروت سریع اثر تی هارو اکر

ثروت سریع اثر تی هارو اکر تی هارواکر یکی از سرشناس ترین مربیان موفق کاری و شخصی در آمریکای شمالی است. او که تا پیش از ۳۰ سالگی صاحب ۱۷ کـسب و کار بوده با سخنان صریح عوامل حیاتی ایکه بین موفقیت و شکـست...