تصویر ذهنی اثر ماکسول مالتز

تصویر ذهنی اثر ماکسول مالتز فرمول شگفت انگیز دکتر مالتز تضمین می کند زندگی شما برای همیشه تغییر کند. وی ثابت می کند که عزت نفس بر هر فکر و عمل تأثیر می گذارد و متعهد می شود که عزت نفس شما را از طریق ه...