صنایع چوبی در تبریز در کشور ما بزرگترین منابع چوب صنعتی دنیا وجود دارند. در جنگل های روسیه درخت هایچون کاج و صنوبر چند م...

1396/12/10
دانلود
دانلود
بالا