صنایع چوبی در کرج   در کشور ما بزرگترین منابع چوب صنعتی دنیا وجود دارند. در جنگل های روسیه درخت های  چون کاج و صنوبر چند...

1397/08/29
دانلود
دانلود
بالا