کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

فلورانس اسکاول شین نویسنده، تصویرگر و هنرمند آمریکایی متولد 24 سپتامبر 1871 است.

بیشتر شهرت او در ایران و جهان با کتاب چهار اثر است، اما فلورانس اسکاول شین ابتدا برای سخنان تاثیر گذارش و بعد برای پیوستن به فرقه‌ی اندیشه‌ی نو مشهور شد.

این نویسنده‌ی خوش سخن قدرت کلامش در همه‌ی کتاب‌هایش به ویژه کتاب چهار اثر مشخص است.

چهار اثر کتابی است که تاکنون بیش از شصت بار به صورت رسمی و ده‌ها بار چاپ آفست شده است.

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

سخنان زیبای فلورانس اسکاول شین

 • هر آنچه را که در امروز خود می کارید در فردای خود درو خواهید کرد.
 • از مهمترین بخش های بازی زندگی و موفقیت در آن تصورات خوب و سازنده است.
 • ذهن داری سه بخش است: ضمیر خودآگاه، ضمیر ناخودآگاه، هوش برتر.
 • ذهن برتر: فرد در کاهش و افزایش آن کنترلی ندارد و ذاتی است.
 • بخش خودآگاه: بخش اصلی ذهن بوده و مفاهیم و احساسات در آن معنا پیدا می کند.
 • بخش ناخودآگاه: از هر چیزی تصویری درون خود میسازد تا آنچه که در روح و جسم ما وجود دارد را معنا کند. روح محل ضمیر ناخودآگاه است.
 • خوبی ها و بدی ها در ضمیر ناخودآگاه معنا پیدا می کنند.
 • اگر کسی مراقب ضمیر ناخودآگاه خود نباشد، دیگران می توانند آن را صاحب شوند و کنترل آن را بدست گیرند.
 • افکار منفی دوستانمان بر روی شرایط زندگی ما نیز تأثیرگذار است. مانند تأثیر افکار والدین بر روی سلامتی فرزندان.
 • آرامش تنها چیزی است که می تواند ما را از لحظات سخت و دشوار زندگی برهاند.

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • ﺭﺍﻫﯽ بسوی ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ و ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﯼ
  ﺭﺍﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ . ﺯﯾﺮﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻫﻦ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻫﻦ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺫﻫﻨﯽ ﮔﺎﻡ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
 • ﻣﺸﯿﺖ ﺍﻟﻬﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﮐﺮﺍﻥ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺁﻓﺮﯾﻨﺪ .
 • ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻄﺘﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﺷﻮﺩ . ﺯﯾﺮﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻼﻡ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ .

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺴﺎﻥ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﯾﺎ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻣﻮﺳﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺛﻤﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻭ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ .
 • بخشش و پذیرش
 • برخي از مردم بخشندگاني خوشدل و مطبوع اما گيرندگاني نامطبوع مي باشند و به دلايل غرور يا به دلايل منفي ديگر هدایا را نمی پذیرند.
 • از اينرو راهها و چاره ها را مسدود و سرانجام خود را در کمبود يا تنگدستي مي يابند.
 • اگر هدایا را نپذيريد از قانون تخلف ورزيده ايد. زيرا همه هدايا از جانب خـــدا مي آيند و انسانها تنها وسيله اند.
 • آدمي بايد آنچه را که در ازاي کار خودش به عنوان دستمزد یا هدیه به او بازمي گردد در نهايت لطف بپذيرد و دهنده هديه را ثروتمند و توانگر ببيند زيرا باران نعمتی که بر سرش مي بارد, احساس نیکویی است و همين انديشه براي او برکت مي آورد. خداوند گيرنده مطبوع را به اندازه بخشنده خوشدل دوست دارد.

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • آدمي بايد بي هيچ چشمداشتي ببخشد, و فکر تنگدستي نبايد به هیچ وجه از سر انسان بخشنده بگذرد.
 • جز تردید و هراس هیچ چیز نمی تواند میان انسان و بزرگترین آرمان‌ها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند. به محض این که آدمی بتواند بی‌هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خوهد شد. ترس تنها دشمن آدمی است؛ ترس از تنگدستی، ترس از شکست، ترس از بیماری، ترسِ از دست دادن و احساس ناایمنی برای هر مسئله. ترس یعنی ایمان به شر، به جای ایمان به خیر.
 • نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان، معلم توست.
 • خداوند آنجا که راه نیست، برایم راه می‌گشاید.
 • برای دشمنانتان برکت بطلبید تا قدرت آسیب رسانی را از آنها بگیرید
  قدرتي كه در خير خواهيتان نهفته است هر چه مانع را از سر راهتان ميروبد وخواسته ی دلتان را به شما میدهد
 • چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید.
 • زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد.
 • اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت. باور، نیرومندتر از خوش بینی است.
 • انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است.

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛ بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!
  همه ی امور مهم به دست كسانی انجام پذیرفته است كه از آرزوهای بزرگ خود دست نكشیده اند. تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.
 • نخستین گام برای رسیدن به كامیابی این است كه از آنچه هستید، شادمان باشید.
 • شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است. وقتی فکری کرده و تشکر میکنیم بیشتر جذب میکنیم. هر روز صبح به خاطر آنچه که دارید و آنچه که هستید شکرگزاری کنید.

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • همۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی تمایل به عشق دارند
  مشکل شما هرچه باشد با عشق آن را برطرف سازید امتحان کنید .
  نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .متوجه باشید که ظهور هر مشکل می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق که عشق الهی ست .

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • هیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او.
  و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او.
  «بازی زندگی» یک بازی انفرادی است.
  اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد .
 • بـه زنـدگي با ديـدي مثـبـت نگـاه كـنـيد تـا خـود را بـه دليل احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي كـه نصيبتان خواهـد شد، متعجب سازيد. بـه ياد داشته باشيد كه افراد شاد و مثبت بيشتر مي توانند ديگران را مجذوب خود كنند.

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • اتفاقات و اشتباهات گذشته را پـذيرفته و فراموش كنيد. بدانيد كه نميـتوانيد زمان را بـه عـقب برگردانيد. شادماني خود را با از ياد بردن نوميدي ها و شكستهاي گذشته دوباره بدست آوريد.
 • -نخستين گام برای کسب موفقيت اينست که از آنچه هستيد شادمان باشيد.به محض آرام شدن درياي افکار کشتي هاي نجات ازراه ميرسند.خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند .
 • -اگر از قدرت کلام بی خبرید! بدانید که: یک عبارت تاکیدی نیکوی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی .
 • -زمانی كه انسان با خشنودی و بدون ترس خرج كند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید. محال است آدمی بتواند چیزی را به دست آورد كه خود هرگز نبخشیده است.
کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین
 • -اگر انسان برای كسی، بدبختی بخواهد، بی گمان، بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به كسی كمك كند تا به كامیابی برسد، همانا راه كامیابی خود را هموار کرده است .
 • -هر انسانی با آگاهی كامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاكی می گذارد. مشكل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد كشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل كنید. زیرا مشكل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است .
 • -مهم نیست كه چند بار شكست بخورید؛ دیگر بار برخیزید و از نو آغاز كنید. بسیاری از مردم، آن چیزی را كه از هر چیز دیگری عزیزتر می دانند، از دست می دهند، چون پیوسته در بیم از دست دادن آن به سر می برند.

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

 • – هر روز، روزی پر اهمیت است.
  مرد نقاشی در شهری کوچکی زندگی میکرد که تابلوهای بسیار زیبایی می‌کشید و به قیمت گرانی تابلوها را به فروش میرساند.
  روزی یکی از همسایگان نقاش به او گفت: با هر تابلوی نقاشی که میکشی پول زیادی می گیری آدم‌های فقیر زیادی در همسایگی ما هستند چرا به این همسایگان فقيرت کمک نمی کنی؟ از قصاب محل یاد بگیر، با آنکه وضع مالی خوبی ندارد هر روز چند قسمت گوشت را مجانی به خانواده‌های فقرا میدهد! پير مرد نقاش گفت ولی من پولی ندارم که به کسی کمک کنم. همسایه مرد نقاش که نا امید شده بود با ناراحتی خانه او را ترک کرد و به بد گویی پشت سر نقاش پرداخت. پس از مدتی مرد نقاش بیمار شد ودر تنهایی و کم محلی همسایگان از دنيا رفت. طی مراسمی ساده مراسم دفن انجام شد. بعد از چند روز مردم با کمال تعجب دیدند که مرد قصاب دیگر کمکی به فقرا نمیکند! با تعجب از او علت کمک نکردنش را پرسیدند. قصاب گفت پیرمرد نقاش همیشه پول گوشت‌ها را به من میداد و میگفت بين فقرا تقسیم کن!

فایل صوتی کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود
دانلود
بالا