مسلخ باور اثر بهرام باعزت

مسلخ باور اثر بهرام باعزت
مسلخ باور اثر بهرام باعزت
دستاورد فصول این کتاب نمایاندن ماهیت بی ابزاری آغاز به خود شناسی است .
این کتاب حسب حال حقیقت خودشناسی و خود را شناختن ، به بی تکنیک بودن این امر روحانی و
مهم تاکید می کند لذا چارچوب ها و قرارداد های عقلانی و مصلحت گرایانه را که جز مسیری به
بیراهه رفتن نیستند منع و نهی کرده و به طور آشکاری قاطع و صریح به طالبان و راهیان این
راه شریف نوید می دهد که به تعداد همه ی انسانهای روی زمین راه برای رسیدن به (خود) وجود دارد .

مسلخ باور اثر بهرام باعزت

چنین نویدی خدعه ها و نیرنگ ها و فریب ها و حیله ها و داستان ها را که طلسم بازدارندگی
هستند بی اثر می کند.
در کنار جریان رایج زندگی که مثل رودی در بستر سنتها و الگوها و عرف و تکرار جاری است می ایستیم .

زندگی اکنون مثل آب در یک قدمی ماست . هرچند تصویر فاصله هیچوقت نمی تواند به طور کامل

محو شود  با این وجود به نظر می رسد فرصت خوبی در اختیارمان قرار گرفته تا از نزدیک به
چهره ی زندگی خیره شده در مجاورتش به حقیقت آن پی میبریم .
هرچند رابطه ی تنگاتنگی بین هدف از آفرینش و حقیقت زندگی وجود دارد اما منظور از حقیقت
زندگی در بحث حاضر ، قرار گرفتن زیر سایه ی دانائی و نگریستن به خود است و نه فهم اینکه
چرا انسان آفریده شده است .

مسلخ باور اثر بهرام باعزت

مسلخ باور اثر بهرام باعزت
اگر بخواهیم سخن را تقلیل دهیم این می شود که چون و چرایی های آفرینش هستی و انسان به
قدری پرسش و جواب داده شده که به تعبیر مولانا دیگر جز گرهی از کیسه ی خالی گشودن نیست
که نهایتا از همین اول این عقده و گره ها را گشاده و باز شده فرض می کنیم و در کلامی غایی
پنجره ای که این دفتر به روی منظور می گشاید بدون در نظر گرفتن فلسفه ، دیدگاهی خیامی دارد.
نماز به معنی راز و نیاز است .
در مثال بالا تصور اکثر معتقدان از این واژه تنها یک سری حرکات قرار دادی است .
قرارداد ها  همیشه تاریکی آفرین هستند .
چرا ما باید تصور کنیم از خدا دور هستیم ؟ آیا تنها راه دوستی و حرف زدن با خدا صرفا با
حرکاتی قراردادی ممکن است .

مسلخ باور اثر بهرام باعزت

نماز بهترین شیوه ی حرف زدن و نزدیک شدن به خداست اما نماز به معنی حرکاتی قراردادی و تکراری نیست .
میبینید که آگاهی ما از رابطه ای که با خدا می خواهیم ایجاد کنیم می تواند سبب از بین رفتن خود
تاریک می شود . بیائید کمی در این مورد دقیق باشیم و…

برای دانلود فایل کلیک کنید.

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دانلود
دانلود
بالا